• برگزاري همايش ملي استئوآرتريت از تحقيق تا بالين در مورخ 29 الي 31 شهريور ماه 1396 در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
    به گزارش روابط عمومي معاونت تحقيقات و فناوري، همايش ملي استئوآرتريت از تحقيق تا بالين در مورخ 29 الي 31 شهريور ماه 1396 در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار مي گردد.

  • شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 24/8/94 خود با تاسیس پارک علم و فناوری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت نمود.
    براساس نامه 48934/و مورخ 12/3/95 دکتر محمد فرهادی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 24/8/94 خود با توجه به برنامه کاری ارائه شده ، با تاسیس پارک وعلم و فناوری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران مشروط بر انجام برخی از موارد اشاره شده در نامه موافقت اصولی به عمل آورد. متن نامه :