بانک اطلاعات

 

 

بانک های اطلاعاتی (Databases)

مجلات الکترونیک (E-Journals)

کتب الکترونیک (E-Books, Atlases & CME's)

منابع پزشکی مبتنی بر شواهد (E-Books, Evidence-Based Medicine Resources)

فیلم ها و منابع چند رسانه ای (فیلم ها و منابع چند رسانه ای  (Multimedias))

منابع داخلی  (Local Resources)

منابع الکترونیک رایگان  (Free Medical Resources) 

 

Databases

URL Address

Access

Company Name

Name of Electronic Resource

http://webofknowledge.com

Yes

Thomson Reuters

ISI Web of Science

http://www.scopus.com

Yes

Elsevier

Scopus

http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

Yes

Wolter Kluwer

OVID

http://www.uptodate.com

Yes

Wolter Kluwer

UpToDate

https://www.clinicalkey.com 

Yes

Elsevier

Clinical Key

http://www.mosbysindex.com

Yes

Elsevier

Mosby's Index

http://jcr.incites.thomsonreuters.com

Yes

Thomson

Journal Citation Reports (JCR)

http://esi.incites.thomsonreuters.com 

Yes

Reuters

Essential Science Indicators (ESI)

http://ulrichsweb.serialssolutions.com

Yes

Thomson Reuters

Ulrich's Web

https://www.embase.com Yes   embase

E-Journals

Educational Documents

URL Address

Access

Company Name

Name of Electronic Resource

 

http://www.sciencedirect.com

Yes

Elsevier

ScienceDirect

 

http://onlinelibrary.wiley.com

Yes

John Wiley & Sons

Wiley

 

http://link.springer.com

Yes

Springer

Springer

 

http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

Yes

Wolter Kluwer

OVID

 

http://search.proquest.com/index

Yes

ProQuest

ProQuest

 

https://www.clinicalkey.com

Yes

Elsevier

Clinical Key


CME's Atlases,E-books

Educational Documents

URL Address

Access

Publisher

Name of Electronic Resource

 

http://www.sciencedirect.com/

Yes

Elsevier

Clinical Key Books

 

http://onlinelibrary.wiley.com

Yes

Wolter Kluwer

Ovid Books

 

http://link.springer.com

Yes

John Wiley & Sons

Wiley Books

 

http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

Yes

Elsevier

 

 

http://search.proquest.com/index

Yes

Elsevier

ScienceDirect Books

 

https://www.clinicalkey.com

Yes

Elsevier

Mosby'sIndex

 

 

Yes

Wolter Kluwer

Primal PicturesEvidence-Base M

Evindnce-Base Medicine Resourecs, E-Books

Educational Documents

URL Address

Access

Publisher

Name of Electronic Resource

 

http://www.thecochranelibrary.com

Yes

Wiley-Blackwell

Wiley Cochrane Library

 

http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

Yes

Wolter Kluwer

OVID Evidence Based Medicine Review Database

 

http://www.nursingconsult.com/nursing/index

Yes

Elsevier

Mosby's Nursing Consult

فیلم ها و منابع چندرسانه ای Multimedias

URL Address

Access

Publisher

Name of Electronic Resource

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia

Yes

Elsevier

Clinical Key (Multimedia)

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/guidelines

Yes

Elsevier

Clinical Key (Guidelines)

http://www.studentanatomy.net

Yes

Wolter Kluwer

Primal Pictures

http://ovidsp.tx.ovid.com

Yes

Wolter Kluwer

OVID (Multimedia)

منابع داخلی local Resources

نام منابع

دسترسی

URL Address

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

Free

http://www.isc.gov.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد  دانشگاهی (SID)

Free

http://sid.ir

بانک تخصصی مقالات پزشکی (MedLib )

Free

http://medlib.ir

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC)

Free for Subscribers

http://www.irandoc.ac.ir

سامانه دانش گستر برکت

Free for Subscribers

http://health.barakatkns.com/search

بانک اطلاعات نشریات کشور (MagIran)

Free for Subscribers

http://www.magiran.com

منابع الکترونیک رایگان Free Medical Resources

URL Address

Access

Name of Electronic Resource

http://www.freemedicaljournals.com

Yes

Free Medical Journals

http://www.biomedcentral.com/journals

Yes

BioMedCentral

https://doaj.org/subjects

Yes

DOAJ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Yes

PubMed