• ساختمان اصلی ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

  • ساختمان کتابخانه مرکزی و مدیریت اسناد و گلزار شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی ایران