آئین نامه
  • خوابگاه دخترانه ابن سینا

  • خوابگاه پسرانه نواب

  • آئین نامه

  • دانشکده داروسازی در پیام پردیس بین‌الملل

  • مراسم معارفه دکتر یاسر لبافی نژاد به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی معاونت بین الملل برگزار شد

  • افتتاح کتابخانه مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

  • هیچ دشمنی برای انسان٬ ستمگرتر از نفس او نیست.

منبع : غرر الحکم٬ ج ٢ / فصل ٨۶ (لا)٬حدیث٣٢۴ .