طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی پاتولوژی- علوم پایه
 1. بررسی شیوع HPVنوع 6و11 در مبتلایان به لیکن پلان پوستی
 2. مقایسه فراوانی و الگوی بروز مارکرهای ایمونوهیستوشیمی در کارسینوم درجای مثانه و یوروتلیوم غیر نئوپلاستیک باآنالیز مارکرهای ck20 CD44,P53وki67
 3. بررسی ارتباط بروز مارکر اندوتلین1 در آدنوکارسینوم پروستات و گسترش اکستراپروستاتیک کانسر
 4. بررسی تاثیر تغییرات متیلاسیون ژن FHIT,WWOX  بر ایجاد سرطان مثانه
 5. بررسی ارزش پروگنوستیک روش جدید درجه بندی سه تایی کروموفوب کارسینومای سلول های کلیوی
 6. بررسی ارزش پروگنوستیک هتروژنیتی درجه هیستولوژیک کارسینوم اوروتلیال مثانه با استفاده از سیستم اسکورینگ ترکیبی
 7. بررسي شیوع، توزيع سني و جنسي واريانت هاي هیستولوژيک کارسینوم يوروتلیال در 10 سال اخیر در بیمارستان شهید هاشمي نژاد
 8. بررسي شيوع، توزيع سني و جنسي انواع ضايعات هيستولوژيک شبه توموري مثانه در 10 سال اخير در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
 9. همخواني نتايج اندوسونوگرافی با نتايج پاتولوژي پس از جراحی در سرطان معده
 10. بررسی بروز همزمان بیومارکرهای MDM2وP53  با کاهش بقا در بیماران دارای سرطان کلیه که در سالهای 1386 تا 1388در بیمارستان هاشمی نژاد رادیکال نفرکتومی شده اند
 11. بررسی ارزش تشخیصی CD64  نوتروفیلی در سپسیس نوزادی در بیمارستان کودکان علی اصغر تهران
 12. بررسی متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(متیل گوانین ترانسفراز) به روش MS-PCR  در مننژیوم های گرید III ,II ,I Msc  (فوق لیسانس ژنتیک –مشترک با مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی)
 13. بررسی میزان بیان پروتئین اونکوژن EMSYدر بیماران مبتلا به سرطان پستان و تاثیر آن در پروگنوز و طول عمر بیماران مشترک با مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی)
 14. تصویر برداری مولکولی سرطان پروستات با آنتی بادی پلی کلونال اختصاصیPSCA  و بررسی بیان آن در بافت سرطان پروستات
 15. بررسی بروز VEGF ،P53  و Ki67در میان سلول های تومورهای توپر کودکان و ارتباط آنها با سایر مشخصات تومور در میان بیماران سرطانی بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع) با استفاده از tissue microarray
 16. بررسی ميزان بروز مارکرHER2/neu  در تومور ويلمز در کودکان بستری در بيمارستان علی اصغر تهران و تعيين ارتباط آن با ساير خصوصيات هيستوپاتولوژيك تومور در سال های 1379 تا1389
 17. بررسی over expressionو gen amplification  ژن Her2به روش ایمنوهیستوشیمی و هیبریداسیون کروموژنیک در جا (CISH) در 100 بیمار مبتلا به کانسر معده در مرکز تحقیقات انکوپاتولوژی
 18. بررسی میزان بيان پروتـئین آناپلاستیک لنفوما کیناز(ALK) در انواع تومورهای ریه و ارتباط آنها با خصوصیات پاتولوژیکی تومور در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان میلاد با استفاده از روشTissue microarray
 19. بررسي ميزان بيان VEGFو  P53و ارتباط آنها در بيوپسي كودكان مبتلا به هيستوسيتوز سلولهاي لانگرهانس
 20. مقايسه ارزش تشخيصي NMP-22  وBTA  با سيتولوژي ادرار 3 نوبته در تشخيص كارسينوم يوروتليال مثانه
 21. تعيين عامل انتقال دهنده سيگنال مهاري cAMPبر عليه پروتئين p53در سلول هاي رده لوسمي لنفوبلاستيك حاد
 22. بررسی افزایش میزان cAMPدرون سلولی بر آپوپتوز ناشی از داروی آرسنیک و فعالیت مسیر NF-kBدر سلول های لوسمی پرومیلوسیتیک حاد NB4
 23. آنالیز HOT SPOTژن های میتوکندریائی ATPase6/8و ( tRNA(ser,arg,glu,gln,lys,pro,hisدر مبتلایان به سرطان کولون
 24. بررسي تأثير تستوسترون بر ميزان فعاليت و بيان ژن آنزيم هاي ماتريکس متالوپروتئيناز 2 و 9 و بيان ژن فاکتور رونويسي Ets-1در رده سلولي سرطان تخمدان (OVCAR-3)
 25. بررسی فراوانی بیان ژن HER-2/neuبا استفاده از روش CISHدرنمونه های ملانوم بدخیم پوستی و تعیین حساسیت روش ایمونوهیستو شیمی نسبت به روش CISHدر بیمارستان های رسول اکرم و فیروزگر تهران
 26. بررسی اثر آلیسین برمقاومت به تاموکسيفن در رده های سلولی سرطان پستان MCF-7و SK-RB
 27. بررسي ميزان فراوانی ماركر ايمونوهيستوشيمی پروتئین نوروفیلامان (NFP) در آستروسيتومهای بدخیم در بيمارستان هاي فيروزگر و حضرت رسول اكرم (ص) از سال6 138 تا 1390
 28. مقایسه بیوپسی سوزنی ضخیم و آسپیراسیون سوزنی ظریف در تشخیص توده های ریه به همراه بررسی نقش IHC

 

 

 

 

طرح های پایان نامه ای گروه پژوهشی پاتولوژی- علوم پایه

 1. Expression of BRCA1 protein and its relation with markers of breast cancer stem cells (CD44) and prognostic factors in breast cancer patients
 2. Immunohistochemical assessment of ALDH1enzyme activity as a functional marker of breast stem cells
 3. Targeting extracellular domain of NGEP using polyclonal antibody in prostate cancer
 4. Investigation of abuse of Ritalin on medial frontal cortex of male rat
 5. The effect of Apelin-13on brain damage, brain edema and neurologic disorders in ischemic model of  brain infarction of male rat
 6. Studying the Co-administration of GCSF and Mesenchymal stem cell in STZ- induced diabetes in rat
 7. Immunohistochemical expression of C-MET in Gastric Adenoma carcinomas in patients using Tissue Microarray
 8. Determination of MGMT promoter hypermethylation in meningioma grade1,2,3 using tissue microarray
 9. Determination of MGMT promoter hypermethylation in meningioma with brain invasion in comparison to meningiomas grades1,2,3
 10. Determination of MGMT promoter hypermethylation in craniopharyngioma tumours
 11. Study of the nueroprotective effects of exogenous melatonin on the dopaminergic neurons of the substantia nigra of the rat menopausal model
صفحه اصلي > پژوهش > طرح های پژوهشی > طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی پاتولوژی- علوم پایه