تماس با ما

آدرس

ستار خان- ابتدای نیایش- بیمارستان حضرت رسول- ساختمان شماره 1- ط 4- روبروی آزمایشگاه- مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی

تلفن

64352397

ریاست

64352306

پست الکترونیک

amrrc@iums.ac.ir

دورنگار

66554063

وب سایت

arrc.iums.ac.ir