معرفی مرکز

مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی در تاریخ 12/12/87 به استناد رای صادره در شورای گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت–درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و در تاریخ 28/9/1390 موفق به دریافت موافقت نامه قطعی گردید.

ماموریت این مرکز بطور کلی انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور شناسایی الگوی مقاومتهای آنتي بيوتيكي در ایران و همچنین ارائه راهکارهای مناسب جهت آنتی بیوتیک درمانی است. در این مرکز گروه های پژوهشی عفونت های باکتریایی ، عفونت های ویروسی ، عفونت های انگلی ، ایمونولوژی عفونت ها، فعالیت دارند.