پرسنل و دانشجویان

 

اعضای تمام وقت غیر هیئت علمی

 مستانه افشار: مسئول تحقیقات میکروبی و سایت مرکز- کارشناس ارشد میکروبیولوژی

 سمیه سلیمان زاده مقدم :مسئول اموراجرایی و مالی–  کارشناس ارشد سلولی و تکوین

 مینا بوستان شناس:  مسئول امور پژوهشی پروژه ها و تحقیقات مولکولی مرکز–کارشناس ارشد میکروبیولوژی

 

نیروی طرحی مرکز

سارا فتحی زاده

 

 

دانشجویان دکتری پژوهشی مرکز

 

 لیلا اربابی

 شادی شاهسوند

 علیرضا جعفری