پیش بینی توانمندی های مرکز

 

این مرکز توانایی اجرای سالیانه دست کم ده پروژه تحقیقاتی و انتشار نتایج آن در مجلات معتبر علمی را دارا می باشد و سعی بر آن است که نتایج تعدادی از تحقیقات فوق به مرحله کاربردی وارد شده و برای انجام آنها با بخش صنعت  همکاری شود و در جهت نوآوری اقدام بعمل آید.