زمینه های اصلی تحقیقاتی

 

  • اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانی و شایع
  • مطالعه فاکتور های ایمونولوژیکی در رابطه با ظهور مقاومت های میکروبی و تهیه واکسن های مناسب
  • استفاده از فناوری های جدید مانند نانو در زمینه تولید اشکال دارویی موثر جهت کاهش بروز مقاومت میکروبی
  • شناسایی مواد آنتی باکتریال و مقاومت دارویی آنها
  • ایجاد بانک سوش های مقاوم و ژن های مقاومت در ایران
  • بررسی راهکارهای نوین در آنتی بیوتیک درمانی