خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه در مرکز

 

  • جداسازی و شناسایی اولیه باکتریهای پاتوژن بدست آمده از نمونه های عفونی
  • تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها بر طبق آخرین دستورالعمل های منتشره استانداردسازی (NCCLS , CLSI)
  • تایید ژنتیکی هویت سویه ها با استفاده از آخرین تکنیکهای ملکولی 
  • پذیزش طرح های تحقیقاتی و پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران