رتبه بندی مرکز

رتبه بندی مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی در میان سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 91