طرحهای خاتمه یافته

 

1. بررسی ژنوتیپی و فنوتیپی آنزیم کلبسیلا پنومونیا کارباپنماز در گونه های سودوموناس مقاوم به کارباپنم

2. بررسی ژنتیکی آنزیم کارباپنماز در کلبسیلا پنومونیه های جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری تهران

3. بررسی اثر هم افزایی سیپروفلوکساسین با پیپراسیلین، سفتازیدیم و ایمی پنم بر آنتروکوک ها

4. شناسایی ژن های متالوبتالاکتامازیblaVIM-1 وblaVIM-2 وblaIMP در سویه های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از زخم بیماران سوخته بستری در بیمارستان شهید مطهری تهران با متدPCR

5. بررسی کلبسیلاهای تولید کنندهKPC جدا شده از بیماران مراجعه کننده به دو بیمارستان میلاد و شهید مطهری تهران

6. جداسازی و شناسایی اسنیتوباکترهای تولید کننده آنزیم بتالاکتامازهای وسیع الطیف و متالوبتالاکتاماز در باکتری های جدا شده از زخم بیماران سوخته بستری در بیمارستان شهید مطهری

7. بررسی شیوع عفونت های بیمارستانی ناشی از انتروباکترکلوآکه و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های جدا شده از مراجعه کنندگان به بیمارستان میلاد تهران

8. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکیE. coli وKlebsiellaو شناسایی فنوتیپی آنزیم های بتالاکتاماز(ESBL) در نمونه های جدا شده از عفونت های ادراری

9. بررسی الگوی مقاومت دارويی در شيگلا های توکسين زا و غير توکسين جدا شده از اسهال کودکان