برنامه استراتژیک

استراتژي ها      

·         تحقیقات مستمر برای شناخت نیازهای آموزشی و پژوهشی با همکاری نهادهای اجرائی و تحقیقاتی

·         نیاز سنجی بیماران و واحدهای ارائه دهنده خدمات، نظام های اجرایی، مدیریتی و تهیه بانک اطلاعاتی جهت دستیابی آسان به اطلاعات بیماران، نحوه ی درمان و آمارگیری از آنها

·         تلاش برای راه اندازی کتابخانه تخصصی سوختگی در همه زمینه ها با استفاده از ساختار الکترونیکی، نوشتاری و گفتاری

·         تدوین پروتکل های اجرایی مبتنی بر نتایج تحقیقات حاصله در حیطه درمان، مراقبت، پیشگیری و مدیریت مناسب سوختگی ها و بیماران سوختگی. همچنین ارائه راهبردهای اقتصادی و اجتماعی در این زمینه و انجام مشاوره های تحقیقاتی با سیاست گذاران برای کمک به پیشبرد برنامه های سوختگی

·         تلاش در جهت راه اندازی بانک پوست در کشور به گونه ای که مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و بتواند پاسخگوی نیاز کلیه مراکز سوختگی در ایران باشد.

·         توسعه فضاي فیزیکی و تجهیزات

·         برقراري ارتباط باسایر مراکزتحقیقاتی داخل کشور

·         طراحی و اجراي کارگاهها و سمینارهاي آموزشی و پژوهشی مرتبط

·         ارائه روشهاي تکنولوژي پیشرفته در درمان سوختگي

·         انتشار مقالات پزشکی نمایه شده در پایگاههاي معتبر داخلی و خارجی

·         برگزاري سمینار،کنفرانس،کنگره وسمپوزیوم در زمینه جدیدترین یافته هاي علوم پزشکی در زمينه سوختگي

·         شناسایی محققین برجسته

·         توانمندسازي محققین به منظوراستفاده بهینه ازامکانات موجود

·         انجام طرحهاي تحقیقاتی مشترك با سایر مراکز تحقیقاتی و ارگانها