ارزش ها و اهداف

ارزش ها

§       توجه به اسناد بالادستي و نيازهاي كشور

§       استفاده بهينه از زمان و امكانات در اجراي طرح هاي تحقيقاتي

§       رعايت اصول اخلاق در پژوهش و پزشكي

§       تربيت نيروهاي متخصص پژوهشگر و كارآمد

§       همكاري،هماهنگي و همدلي درون بخشي و برون بخشي براي تحقق اهداف

§       رعايت عدالت در فرصت هاي پژوهشي بر اساس نيازسنجي

§       توجه به حفظ كرامت انساني به عنوان سرمايه مركز

§       تعامل ملي و بين المللي و ارتباط مداوم با مراكز ديگر

§       ترویج و توسعه و ارتقاء پژوهش درکل جامعه و نهادینه شدن آن در سطوح مختلف

§       استفاده از نتايج تحقيقات در عرصه هاي اجرايي

 

اهداف

اهداف كلان

·       اخذ مجوز موافقتنامه قطعی مرکز تحقیقات

·       گسترش و بالابردن روحیه تحقیق و ایجاد انگیزه در محققین

 

·       توسعه استفاده از نتايج تحقیقات كاربردي در نظام سلامت جهت ارتقاء سلامت بيماران سوخته

اهداف عيني

·        اخذ مجوز قطعي

§         تصويب حداقل ساليانه 3 طرح پژوهشي

§         به چاپ رساندن ساليانه 1 مقاله انگليسي و 2 مقاله فارسي در مجلات معتبر خارجي و داخلي

§         تاليف يك عنوان كتاب تخصصي با مركز در هر سال

§         برگزاري يا حمايت از همايش ساليانه مرتبط با حيطه فعاليت مركز

·        ارتقای خدمات مشاوره تحقیق جهت محققین و اصلاح روند نظارت بر طرح های تحقیقاتی

·        برقراری ارتباط مؤثر با مراکز تحقیقاتی سایر مؤسسات و دانشگاه ها

·        فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم برای جذب نیروهای توانمند پژوهشی

·        توسعه آموزش های لازم برای هیات علمی و محققین بمنظور تقویت قابلیت های پژوهشی آنان از طریق برگزاری کارگاه در زمینه های مدیریت تحقیق ، اطلاع رسانی و آمار و...