اساسنامه

اساسنامه مركز تحقیقات


ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه  مرکز تحقیقات زخم و سوختگی كه در این اساسنامه مركز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف

1)    توسعه و بكارگیری دانش بشری در زمینه علم

2)      انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیك و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی كشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3)      جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها

4)      تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه

5)      ترغیب تشویق و بكارگیری محققین

6)      كوشش درجلب توجه و همكاری مراكز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل كشور

7)      همكاری علمی با مراكز تحقیقاتی و آموزشی سایر كشورها و سازمانهای بین‌المللیبا رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

  ماده 3- اركان مراكز عبارتند از:

  (1شورایعالی

  (2رئیس مركز

ماده 4- اعضاء شورایعالی مركز عبارتند از:

1)      رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

2)      معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

3)      معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

4)      رئیس مركز

5)      سه نفر از اعضاء هیات علمی مركز با پیشنهاد رئیس مركز و تائید رئیس دانشگاه

ماده 5- وظایف شورایعالی مركز بشرح زیر می باشد

1)      تصویب خط مشی پژوهشی مركز

2)      تصویب طرح های همكاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی وخارج از كشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3)      بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مركز

4)      بررسی و تصویب و بودجه سالانه مركز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5)      تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مركز تحقیقات

6)      پیشنهاد سازمان و تشكیلات مركز

  تبصره : مصوبات شورایعالی مركز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی خواهد بود.

ماده 6- رئیس مركز به پیشنهاد شورایعالی مركز و حكم رئیس دانشگاه علوم پزشكی هر چهارسال یكبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

ماده 7- وظایف رئیس مركز:

رئیس مركز بالاترین مقام اجرائی مركز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8- اعضا مركز:

 مركز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است:

1)     اعضا پیوسته: كه اعضا هیات علمی و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.

2)     اعضا وابسته: كه اعضا هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشكی و یاسایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند.

ماده 9- منابع  مالی  مركز:

1)     درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني

    (2 كمك و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

3)     اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

   بدیهی است درصورتیكه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراكزتحقیقاتی علوم پزشكی (دولتی – غیردولتی)‌ و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاه ها، مراكز مذكور در مهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردد. این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.