اعضاء شوراء

 

اعضاء شورای پژوهشی

دکتر سیدابوالحسن امامی

CV

دکتر محمدجواد فاطمی

CV

دکتر حسین اکبری

CV

دکتر محمدرضا آخوندی نسب

CV

دکتر نصرت الله بدوحی

CV

دکتر حمیدالله بهادر

CV

دکتر فرهاد حافظی

CV

دکتر محسن صابری

CV

دکتر سیدحمید صالحی

CV

دکتر حمید کریمی

CV

دکتر فرانک عالی نژاد

CV

دکتر مصطفی دهمرده ئی

CV

دکتر سامان خوشینی

CV

دکتر گلناز مهران

CV

دکتر سیدعباس متولیان

CV

 

 

 

 

دکتر محمدعلی بهار

CV

دکتر مهنوش مؤمنی

CV

 

 

 

 

توران باقری

CV