ماموریت

 


  

 

مأموریت  

 

 

 

 

 

 

 

مركز تحقيقات سوختگي با بهره گيري از تجارب ارزشمند اعضاء هيأت علمي متعهد و پژوهشگران توانا و به كار بردن روش ها و تجهيزات مدرن و با توانمندسازي پژوهش به دنبال درك بهتر،تشخيص،پيشگيري و درمان مناسب بيماران سوختگي و فراهم كردن شرايطي است كه بيمار بعد از آسيب با بالاترين حد توانايي و عملكرد به جامعه باز گردد.