برای کار با دستگاه های موجود در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، بر اساس نیاز خود، فرم مربوطه را پر کرده و به مسئول دفتر، سرکار خانم اخلاقی تحویل دهید.

برای مشاهده ی فرم های قرارداد کلیک کنید.
   دانلود : form.garardad_western2.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : form.garardad_western1.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : garardad-_TEM.pdf           حجم فایل 336 KB
   دانلود : form.garardad_sepakt.pdf           حجم فایل 140 KB
   دانلود : form.garardad_santrifojh2.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : form.garardad_santrifojh1.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : form.garardad_RNA2.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : form.garardad_RNA1.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : form.garardad_Real_Time_PCR2.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : form.garardad_Real_Time_PCR1.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : form.garardad_PCR2.iran.pdf           حجم فایل 139 KB
   دانلود : form.garardad_PCR1.iran.pdf           حجم فایل 140 KB
   دانلود : form.garardad-_oltera2.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : form.garardad-_oltera1.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : form.garardad_kasht2.iran.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : form.garardad_kasht1.iran.pdf           حجم فایل 160 KB
   دانلود : form.garardad_invert.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : form.garardad_HPLC2.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : form.garardad_HPLC1.pdf           حجم فایل 119 KB
   دانلود : form.garardad_frizdrayar.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : form.garardad_flisaytomatry2-_iran.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : form.garardad_flisaytomatry1-_iran.pdf           حجم فایل 119 KB
   دانلود : form.garardad_electro2.iran.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : form.garardad_electro1.iran.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : form.garardad_concentrator2.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : form.garardad_concentrator1.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : form.garardad_tissue.pdf           حجم فایل 126 KB
   دانلود : form.garardad_alayza4.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : form.garardad_alayza3.pdf           حجم فایل 201 KB
   دانلود : form.garardad_alayza2.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : form.garardad_alayza1.pdf           حجم فایل 116 KB
دانشگاه علوم پزشکی ایراننقشه سايتenglish

کلیه مطالب این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright © 2013    http://cmrc.iums.ac.ir   All rights reserved.