دانشجویان

دکترای تخصصی پژوهشی

-جواد فحانیک بابایی

-زهرا مختاری

دانشجویان خارج از مرکز که پایان نامه خود را در این مرکز می گذرانند.

دکترای تخصصی

 مطهره زینی وند

 پریا هاشمی

 مریم اسلامی

 

کارشناسی ارشد

 مهدیه زارع

سپیده آبرون

سمیه سلیمانی

مینا گودرزی

یاسمن خادم

حدیث حسینیان

علیرضا معین السادات

بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - دانشكده پزشكي - مركز تحقيقات فيزيولوژي