هیات علمی

 

                                                                                                                             

   سرکار خانم دکتر ابوطالب                      سرکار خانم دکتر نصیری نژاد                   جناب آقای دکتر پازکی طرودی        

 

 

 

 

 

جاب آقای دکتر عزیزی                           جناب آقای دکتر احمدی                              سرکار خانم دکتر رمضانی

بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - دانشكده پزشكي - مركز تحقيقات فيزيولوژي