معاونین

 معاون پژوهشی

سرکار خانم دکتر نصیری نژاد

بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - دانشكده پزشكي - مركز تحقيقات فيزيولوژي