ریاست

 

سرکار خانم دکتر ابوطالب

دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تلفن: 02188622709

فکس: 02188622709

ایمیل: aboutaleb.n@iums.ac.ir

بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - دانشكده پزشكي - مركز تحقيقات فيزيولوژي