چشم انداز

با اتكال به علم لايزال الهي و استفاده از پژوهشگران متعهد و متخصص انتظار می رود که مرکز با فراهم کردن زمینه و امکانات مورد نیاز، در انجام پروژه های تحقیقاتی پایه و بالینی در زمینه های تعریف شده در قسمت اهداف مشارکت فعال داشته و به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی فعال در این زمینه ها شناخته شود. امید است که ضمن پرورش و تربیت پژوهشگران متخصص در زمینه های فوق، نتایج تحقیقات و فعالیتهای این مرکز منجر به یافتن روشهای جدید درمانی و تشخیصی ودر نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه شود.

بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - دانشكده پزشكي - مركز تحقيقات فيزيولوژي