معرفی مرکز
راهبردها و محورهاي فعالیت های مرکز:
- ترغيب ، تشويق و به كارگيري و توانمند سازی محققین در زمینه تحقیقات فیزیولوژی
- ایجاد آزمایشگاه های مرجع در فیزیولوژی 
- ایجاد مرکز تحقیقات بالینی فیزیولوژی 
- ایجاد بانک اطلاعات فیزیولوژی 
- جذب گرنت های بین المللی 
- ایجاد زمینه های همکاری علمی با مراکز معتبر ملی و بین المللی در زمینه پژوهشهای فیزیولوژیک.
- توسعه و به كارگيري دانش بشري در زمينه فيزيولوژي 
- انجام  پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و باليني در زمينه فيزيولوژي 
- تربيت نيروي انساني متخصص و محقق بر اساس نيازهاي جامعه در زمينه فيزيولوژي 
- كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل كشور
تسهیلات مرکز برای محققان شامل کمک های مشورتی به طرحهای تحقیقاتی پس از طرح و تصویب در شورای پژوهشی مرکز و استفاده از فضا و امکانات موجود در آزمایشگاههای مرکز خواهد بود.

بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - دانشكده پزشكي - مركز تحقيقات فيزيولوژي