فیلم ها

در این بخش فیلم هایی در خصوص امکانات موجود و آزمایشگاه های مرکز تحقیقات فیزیولوژی ارائه شده است.

آزمایشگاه رفتاری آزمایشگاه کشت سلولی سیستم ثبت الکتروفیزیولوژی
آزمایشگاه علوم شناختی آزمایشگاه ایسکمی ری پرفیوژن بافت آزمایشگاه درد و آسیب نخاعی
آزمایشگاه درد و آسیب نخاعی بخش 2 تست ارزیابی هیپرآلژزیای مکانیکی تست ارزیابی آلودینیای مکانیکی

 

بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - دانشكده پزشكي - مركز تحقيقات فيزيولوژي