ارتباط با مراکز تحقیقات داخلی

مرکز تحقیقات فیزیولوژی با توجه به اهمیت همکاری تحقیقاتی و آموزشی بین مراکز داخلی، اقدام به تعریف پروژه های تحقیقاتی و همکاری آموزشی با سایر مراکز داخلی نموده است. از مهمترین مراکز آموزشی و پژوهشی که همکاری تنگاتنگی با مرکز تحقیقات فیزیولوژی داشتند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

سازمان انتقال خون ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه شهید صدوقی یزد

موسسه رویان

مرکز تحقیقات فیتوشیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز قلب شهید رجایی

بخش نفرولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم

بخش بیهوشی بیمارستان  حضرت رسول اکرم

بخشی ارتوپدی بیمارستان حضرت رسول اکرم

بخش قلب بیمارستان حضرت رسول اکرم

بخش چشم بیمارستان حضرت رسول اکرم

مرکز آموزشی و پژوهشی بیماری های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آزمایشگاه جامع علوم پزشکی ایران

گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه ایمیونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - دانشكده پزشكي - مركز تحقيقات فيزيولوژي