ارتباط با مراکز بین المللی

مرکز تحقیقات فیزیولوژي دانشگاه علوم پزشکی ایران با مراکزآکادمیک بین المللی که در سطح دنیا مطرح می باشند در مقاطعی پروژه های مشترک تعریف نموده که حاصل چاپ مقالاتی در مجلات معتبر با ضریب تاثیر بالا بوده است. که عبارت است از:

 

1- Lois Pope Life Center,  Miami project to cure paralysis, Miami, USA

2- Division of Dermatology, Department of Medicine, University of Massachusetts Medical School, Worcester, Massachusetts, USA

3- Department of Medicine, The University of Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia

4- Department of Pathobiology, University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine, Philadelphia, Pennsylvania, USA

5- Department of Cardiothoracic Surgery, St George's Hospital, London UK

بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - دانشكده پزشكي - مركز تحقيقات فيزيولوژي