اولویت های پژوهشی

حوزه اصلي: بيماري هاي غدد و متابوليسم

حيطه كلي :

 1. ديابت / ليپيد / سندرم متابوليك

1-1 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به ديابت / اختلالات ليپيد / سندرم متابوليك

1-2-1 ارزيابي و مقايسه روشهاي مؤثر آموزشي براي بيماران

1-2-2 غربالگري و تشخيص بيماري ديابت / اختلالات ليپيد / سندرم متابوليك

1-2-3 بررسي روشهاي درماني ، پروتكل هاي جديد و بررسي پروگنوز و عوارض بيماري ديابت / اختلالات ليپيد / سندرم متابوليك

تيروئيد

2-1 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به هيپوتيروئيدي

2-1-1 غربالگري ، تشخيص بيماران مبتلا به هيپو تيروئيدي

2-1-2 بررسي روشهاي درماني جديد و پروگنوز بيماران مبتلا به هيپوتيروئيدي

2-2 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به هيپرتيروئيدي

2-2-1 غربالگري ، تشخيص بيماران مبتلا به هيپرتيروئيدي

2-2-2 بررسي روشهاي درماني جديد و پروگنوز بيماران مبتلا به هيپر تيروئيدي

2-3 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به ندول تيروئيد

2-3-1 غربالگري ، تشخيص بيماران مبتلا ندول تيروئيد

2-3-2 بررسي روشهاي درماني جديد و پروگنوز بيماران مبتلا به ندول تيروئيد

2-4 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به كانسر تيروئيد

2-4-1 غربالگري ، تشخيص بيماران مبتلا كانسر تيروئيد

2-4-2 بررسي روشهاي درماني جديد و پروگنوز بيماران مبتلا به كانسر تيروئيد

3. اختلالات رشد و بلوغ

3-1 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به اختلالات رشد و بلوغ

3-1-1 بررسي الگوي نرمال رشد و بلوغ

3-1-2 غربالگري و تشخيص اختلالات رشد و بلوغ

3-1-3 بررسي روشهاي درماني و پروگنوز بيماران مبتلا به اختلال رشد و بلوغ

3.2 مراقبت باليني از بيماران با اختلالات تكامل جنسي(Disorders of Sex development )

3-2-1 غربالگري و تشخيص اختلالات تكامل جنسي

3-2-2 بررسي روشهاي درماني و پروگنوز بيماران مبتلا به اختلالات تكامل جنسی

4. اختلالات هيپوفيز

1.4 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به كم كاري هيپوفيز

4-1-1 غربالگري و تشخيص بيماران مبتلا به كم كاري هيپوفيز

4-1-2 بررسي انواع روش هاي درماني مؤثر در كم كاري هيپوفيز

4-2 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به آدنوم هيپوفيز

4-2-1غربالگري و تشخيص بيماران مبتلا به آدنوم هيپوفيز

4-2-2 بررسي انواع روش هاي درماني مؤثر در بيماران مبتلا به آدنوم هيپوفيز

PCOS 5.

1.5 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به PCOS

5-1-1 غربالگري و تشخيص بيماران مبتلا به  PCOS

5-1-2 بررسي روشهاي مختلف درماني در بيماران مبتلا به PCOS

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir