آدرس: تهران، میدان ولیعصر، خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین، خیابان شهید ولدی، کوچه فیروزگر، انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات غدد

شماره تلفن: 8-88945247

شماره فکس: 88945173

آدرس ایمیل: iem@iums.ac.ir

 

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir