تماس با دفتر آموزش مداوم

آموزش انستیتو غدد در روزهای شنبه الی چهارشنبه پاسخگوی فراگیران می باشد.

86036062 داخلی 160

 

 

 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان فیروزه، پلاک 10، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

شماره تلفن:88945246                        شماره فکس: 88945173

پست الکترونیکی: iem@iums.ac.ir