دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
کارشناسان دبیرخانه


کارشناسان دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه

خانم مریم شکری

کارشناس دبیرخانه

خانم مریم عالی پناه

کارشناس دبیرخانه