دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
مسئولین در دانشکده ها


مسئولین استعدادهای درخشان دانشکده های تابعه دانشگاه

 

خانم دکتر آنژیلا عطایی

دکترای تخصصی  ویروس شناسی

دانشکده پزشکی

86702205


 آقای دکتر عباس شیخ طاهری

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیآقای دکتر کاظم موسوی زاده

دکترای تخصصی فار ماکولوژ ی

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده فناوری های نوین پزشکی

88622578

mousavik@gmail.com

مکان: مرکز تحقیقات سلولی و ملکولیخانم دکتر طاهره دهداری

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

دانشکده بهداشت

88779118 داخلی 222

dehdarit@yahoo.com

مکان: دانشکده بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

ساعات حضور: چهارشنبه: 12-8 و یکشنبه: 10-8


خانم دکتر ملاحت اکبر فهیمی

دانشکده علوم توانبخشی

مکان: دانشکده علوم توانبخشی- ساختمان معاونت آموزشی- دفتر استعدادهای درخشان

خانم دکتر ژاله محمدعلیها

دانشکده پرستاری و مامایی

آقای دکتر علی اصغر اصغرنژاد فربد

دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

خانم دکتر روشنک قدس

موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل