دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
جدول امتیازات دو و نیم درصدامتحانات جامع