دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
کارگروه های دانشجویی

 کارگروه های دانشجویی
کارگروه علوم پایه