دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
شورای مرکزی دبیرخانه
 
شوراي مركزي دبیرخانه استعدادهاي درخشان متشكل از اعضاي داخلي دبیرخانه می باشد که شامل :

  • سرپرست دبیرخانه استعدادهای درخشان
  • مسئول واحد آموزش دبیرخانه استعدادهای درخشان
  • مسئول واحد پژوهش دبیرخانه استعدادهای درخشان
  • مسئول واحد مشاوره دبیرخانه استعدادهای درخشان 
  • کارشناس دبیرخانه استعدادهای درخشان

 

 

اعضای شورای مرکزی دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه

 

دکتر آنژیلا عطایی

دکترای تخصصی ویروس شناسی

سرپرست دبیرخانه استعدادهای درخشان


دکتر حمیدرضا برادران

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

مسئول واحد پژوهش