دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
شورای دبیرخانه
شوراي دبیرخانه استعدادهاي درخشان كه متشكل از اعضاي زير است:

  • معاون آموزشي دانشگاه
  • سرپرست دبیرخانه استعدادهای درخشان
  • رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
  • نمايندگان دفتر استعدادهاي درخشان در هر دانشكده براي جلب مشاركت حداكثري دانشكده هاي تابعه
  • کارشناس دبیرخانه استعدادهای درخشان