دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
کارگروه علوم پایه

کارگروه آموزشی علوم پایه: 


سیاوش مهدیقلی زاده- نیلوفر فقیراللهی- امیررضا فرحزادی- عطیه کیمیایی فر- متین سادات کیایی- هادی کلانتری معتمدی