دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
دستوالعمل عدم محاسبه پایان نامه کارشناسی ارشد