دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
اعضای کمیته مشورتی

اعضای کمیته مشورتی

سرکار خانم دکتر آنژیلا عطایی: سرپرست دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه

سرکار خانم شهرزاد سراوانی: کارشناس دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه

اسامی دانشجویان به ترتیب الفبا

خانم روژین پهلوانی

آقای کسری چراغ پور

آقای محمد صالح حاجی علیزاده

آقای علی رفعتی

آقای سعید روستایی

آقای رضا زین الدینی

خانم یاس شه بخش

آقای رضا شیخ شعربافان

خانم سیما شیخ قمی

آقای امیرسینا عالم زاده

خانم فائزه عباسی

آقای علی کبیری

آقای سعیدرضا مشفقی

خانم ماهرخ السادات وزیری