دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
اصلاحیه بند 8-2 ماده2: کارشناسی به کارشناسی ارشد