دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
دوشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٨ Iran
صفحه اصلي > واحد های تابعه > ارزشیابی > شرح وظایف 
سامانه مدیریت آموزشی (سما)
سامانه ثبت نام اینترنتی
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
سامانه ثبت نام آزمون ها
سامانه عملکرد آکادمیک سعاد
سامانه مجازی دانش آموختگان
سامانه درخواست انتقالی
سامانه درخواست میهمانی
سامانه رشد و بالندگی اعضای هیات علمی
سامانه تشویق مقالات
سامانه پژوهش یار
سامانه ثبت نام نیروهای طرحی
بایگانی تصویری
اتوماسیون اداری

دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وب دا
بسته های تحول نظام سلامت
برنامه عملیات مراکز
دسترسی به منابع الکترونیک
جشنواره شهید مطهری
جشنواره دکتر وثوق
گروه آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
مرکز مطالعات وزارت بهداشت
مرکز سنجش آموزش پزشکی
سازمان سنجش
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی
 
بازديدکنندگان اين صفحه :  1849
بازديدکنندگان امروز :  30
کل بازديدکنندگان :  191691
بازديدکنندگان آنلاين :  2
زمان بارگزاري صفحه :0.4950    ثانیه
       شرح وظایف
اهم شرح وظايف واحد ارزشيابي
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه


 • تعيين نماينده از دفاتر توسعه دانشكده ها جهت كميته ارزشيابي مرکز مطالعات دانشگاه
 • تشكيل جلسات منظم واحد ارزشيابي دانشگاه با حضور نمايندگان دانشکده ها
 • بازنگري فرم هاي موجود در زمينه ارزشيابي تئوري، باليني و ساير ...
 • بازنگري فرم هاي موجود در زمينه ارتقاء مرتبه و پايه اعضاي هيئت علمي
 • تجزيه و تحليل کمي و کيفي نمرات ارزشيابي جهت ارائه به کميته هاي مربوطه:
 • ارتقا مرتبه و پايه
 • احتساب سوابق
 • و فرصت مطالعاتي
 • راه اندازي سيستم سعادت (سامانه عملکرد اعضاي هئيت علمي)
 • ارزشيابي اعضاي هيئت علمي در دانشكده ها توسط واحد ارزشيابي دفاتر توسعه
 • بازخورد نتايج ارزشيابي به اعضاي هيئت علمي
 • ارتقاء‌كيفي آزمون هاي باليني مانند (OSCE)
 • آموزش بيمار استاندارد شده و ارسال آنها به دانشكده ها در صورت نياز جهت برگزاري آزمونهاي OSCE
 • پايش Log book هاي باليني دانشكده ها با همكاري نمايندگان كميته ارزشيابي آنها
 • ارزشيابي تدريس نظري اعضاء‌هيئت علمي از نظر دانشجو
 • ارزشيابي دوره هاي كارآموزي و كارورزي در عرصه براساس نظرسنجي از دانشجويان
 • نظارت و كنترل واحد ارزشيابي بر برنامه هاي ارزيابي دروني گروه هاي مجري
 • همكاري با واحد توانمندسازي اساتيد درخصوص روش هاي نوين ارزشيابي دانشجو، ارزشيابي برنامه و ...
 • همکاري و تعامل با ساير دانشکده هاي دانشگاه در خصوص نحوه ارزشيابي
 • پايش برنامه ي عملياتي واحد ارزشيابي و ارائه گزارش عملكرد شش ماهه واحد
 • ارائه خدمات مشاوره ي تخصصي درحوزه ي ارزشيابي به متقاضيان داخل و خارج از دانشگاه
 • همكاري با واحد پژوهش در آموزش و داوري پروپوزال هاي ارائه شده در زمينه ارزشيابي
 • تاليف و ترجمه ي مقالات در حوزه ي سنجش، ارزشيابي و اعتبارسنجي و ارائه ي بسته هاي آموزشي به اعضاء‌هيئت علمي
 • صدور مجوز حق التدريس به مدرسين مدعو دانشکده ها
 • همکاري مستمر با واحد سيستم سامانه عملکرد اعضاي هئيت علمي دانشگاه
 • فرا ارزشيابي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و درسي ارسالي از دانشکده ها به دانشگاه
 • توسعه روشهاي نوين سنجش و ارزشيابي دانشجويان
 • ارائه مشاوره به اساتيد و گروههاي آموزشي در خصوص روشهاي نوين
 • انجام مطالعات کاربردي در زمينه ارتقا و توسعه روش هاي نوين آموزش و ارزشيابي
 • اموزش موضوعات کاربردي در زمينه ارتقا و توسعه روش هاي نوين آموزش و ارزشيابي


اهم شرح وظايف دفاتر توسعه دانشکده ها
در زمينه ارزشيابي


 • تعيين نماينده از دفاتر توسعه دانشكده ها جهت كميته ارزشيابي مرکز مطالعات دانشگاه
 • شرکت منظم نمايندگان کميته ارزشيابي منتخب دانشکده ها در جلسات واحد ارزشيابي دانشگاه
 • بازنگري فرم هاي موجود در زمينه ارزشيابي تئوري، باليني و ساير ...
 • بازنگري فرم هاي موجود در زمينه ارتقاء مرتبه و پايه اعضاي هيئت علمي
 • تجزيه و تحليل کمي و کيفي نمرات ارزشيابي جهت ارائه به کميته هاي مربوطه:
 • ارتقا مرتبه و پايه
 • احتساب سوابق
 • و فرصت مطالعاتي
 • ارتقا کيفي آزمونهاي باليني مانند( OSCE) و پايش Log book هاي باليني دانشكده ها با همكاري نمايندگان كميته ارزشيابي آنها
 • نظارت و كنترل واحد ارزشيابي بر برنامه هاي ارزيابي دروني گروه هاي مجري
 • همكاري با واحد توانمندسازي اساتيد درخصوص روش هاي نوين ارزشيابي دانشجو، ارزشيابي برنامه و ...
 • همکاري و تعامل با ساير دانشکده هاي دانشگاه در خصوص نحوه ارزشيابي
 • پايش برنامه ها و ارائه گزارش عملكرد شش ماهه کميته ارزشيابي دانشکده به واحد ارزشيابي دانشگاه از طريق مديران محترم دفاتر توسعه
 • صدور مجوز حق التدريس به مدرسين مدعو دانشکده ها
 • همکاري مستمر با واحد سيستم سامانه عملکرد اعضاي هئيت علمي دانشگاه
 • تدوين برنامه بلند مدت ارزشيابي دروني در دانشكده ونظارت بر حسن اجراي آن در راستاي نيل به اهداف دانشگاه
 • ارائه خدمات علمي، آموزشي ومشاوره اي به مجريان ارزشيابي دروني برنامه ها در گروه ها
 • نظارت بر حسن اجراي ارزشيابي دروني در گروه هاي آموزشي منطبق بر الگوهاي مورد توافق وزارت متبوع
 • بررسي و تائيد نهايي گزارش هاي ارزشيابي دروني برنامه هاي آموزشي از جنبه روش شناسي و ارائه بازخورد و ارسال آن به دانشگاه
 • انجام ساير امور مربوط به ارزشيابي دروني برنامه هاي منجر به مدرك
 • پيگيري ارزشيابي هاي:
 • اعضاي هيئت علمي
 • دانشجو
 • برنامه هاي درسي و آموزشي
 • درونيالف- ارزشيابي اعضاي هيئت علمي:

 • ارزشيابي تدريس نظري اعضاء‌هيئت علمي از نظر دانشجو
 • ارزشيابي دوره هاي كارآموزي و كارورزي در عرصه براساس نظرسنجي از دانشجويان
 • بازخورد نتايج ارزشيابي به تك تك اعضاي هيئت علمي محرمانه
 • ارسال نتايج ارزشيابي جهت ترفيع سالانه اعضاء هيئت علمي
 • تهيه گزارشات نهايي به معاونت آموزشي جهت ترفيع اساتيد
 • پيگيري درخواست موردي اساتيد و رفع اشكالات و ابهامات
 • تجزيه و تحليل کمي و کيفي نمرات ارزشيابي جهت ارائه به کميته هاي مربوطه:
 • ارتقا مرتبه و پايه
 • احتساب سوابق
 • فرصت مطالعاتي
 • صدور مجوز حق التدريس به مدرسين مدعو دانشکده ها
 • همکاري مستمر با واحد سيستم سامانه عملکرد اعضاي هئيت علمي دانشگاه

ب) ارزشيابي دانشجو
 • همكاري كميته آزمون ها با دفتر EDO
 • ارتقا کيفي آزمونهاي باليني مانند( OSCE) و پايش Log book هاي باليني دانشكده ها با همكاري نمايندگان كميته ارزشيابي آنها

ج) ارزشيابي برنامه هاي درسي
 • همكاري با واحد برنامه ريزي درسي EDC دانشگاه
 • تشكيل جلسات با مسئولين برنامه ريزي جهت ارزشيابي برنامه هاي درسي
 • مستند سازي برنامه ها در دفتر EDO
 • تدوين اهداف
 • تهيه ابزار گردآوري اطلاعات
 • توزيع پرسشنامه ها و چك ليست ها
 • بررسي مستندات با چك ليست ها
 • جمع آوري اطلاعات
 • تجزيه و تحليل داده ها
 • تنظيم جداول و نمودارها
 • ارائه گزارش نهائي به معاونت آموزشي
 • ارسال گزارش نهايي به دانشگاه، واحد ارزشيابي برنامه

د)ارزشيابي دروني
 • تدوين برنامه بلند مدت ارزشيابي دروني در دانشكده ونظارت بر حسن اجراي آن در راستاي نيل به اهداف دانشگاه
 • ارائه خدمات علمي، آموزشي و مشاوره اي به مجريان ارزشيابي دروني برنامه ها در گروه ها
 • نظارت بر حسن اجراي ارزشيابي دروني در گروه هاي آموزشي منطبق بر الگوهاي مورد توافق وزارت متبوع
 • بررسي و تائيد نهايي گزارش هاي ارزشيابي دروني برنامه هاي آموزشي از جنبه روش شناسي و ارائه بازخورد و ارسال آن به دانشگاه
 • انجام ساير امور مربوط به ارزشيابي دروني برنامه هاي منجر به مدرك
IUMS IS ACCREDITED BYASIC |SAWEB| SITE MAP @2015 ALL RIGHTS RESERVED|WWW.IUMS.AC.IR