توليد علم و تحقيقات حيات آينده كشور است. (مقام معظم رهبري)
 1

مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)


آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، نبش خیابان مقصودی                                                                                   

تلفن مرکز توسعه بالینی: 66554785

                                                                                                                                                                                          rcrdc.iums.ac.ir

 2

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی فیروزگر

آدرس: خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین

تلفن مرکز توسعه بالینی: 82141743 

  fcrdc.iums.ac.ir                                                                                                                                                                                        

 
3

 مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

آدرس: خیابان مولوی، ایستگاه باغ فردوس

تلفن مرکز توسعه بالینی: 55632277 داخلی 282

 
4 مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)

آدرس:بزرگراه آیت ا.. مدرس -خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)   

تلفن مرکز توسعه بالینی: 23046390                       

 

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شهید چمران و شهید شیخ فضل الله نوری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ستاد مرکزی، طبقه پنجم، اتاق 516