توليد علم و تحقيقات حيات آينده كشور است. (مقام معظم رهبري)
فرم مشاوره مرکز توسعه بالینی
نام بیمارستان:
نام مشاوره گیرنده: *
نام خانوادگی مشاوره گیرنده: *
نام مشاوره دهنده: *
نام خانوادگی مشاوره دهنده: *
رشته تحصیلی مشاوره گیرنده:
شماره تماس:
آدرس الکترونیکی:
مورد مشاوره:
طرح تحقیقاتی
پایان نامه
وضعیت مشاوره گیرنده:
هیات علمی
غیر هیات علمی
تایخ مشاوره:
موضوع مشاوره:
مشاوره آماری و آنالیز داده
نگارش مقاله
ویرایش مقاله
جمع آوری اطلاعات
مشاوره اپیدمیولوژی و متدلوژی
ترجمه متون
امور کامپیوتری
سایر
در صورتی که گزینه سایر را علامت زده اید موضوع مشاوره را بنویسید
آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شهید چمران و شهید شیخ فضل الله نوری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ستاد مرکزی، طبقه پنجم، اتاق 516