توليد علم و تحقيقات حيات آينده كشور است. (مقام معظم رهبري)

تعريف

دورة دكتري تخصصي پژوهشي Ph.D by Research يكي از بالاترين مقاطع تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك دكتري تخصصي پژوهشي (Ph.D by Research) مي‌انجامد و مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي است.

 

هدف

هدف از ايجاد دورة دكتري تخصصي پژوهشي، تربيت افرادي است كه ضمن احاطه يافتن به علوم مرتبط در زمينه‌اي خاص و آشنا شدن با روش‌هاي پيشرفتة تحقيق و دستيابي به جديدترين مباني پژوهشي بتوانند ضمن فراهم آوردن بستري جهت حل مشكلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبري پژوهش، با نوآوري در زمينة ارتقاء و توسعة روش‌هاي نوين و پل زدن بين علوم پايه و كاربردي با هدف ارتقاء سلامت، گامي در جهت خودكفايي كشور و توسعة پايدار و گسترش مرزهاي دانش و ارتقاء علمي مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌ها و احياء روحية خودباوري براي دستيابي به تازه‌هاي جهان دانش بردارند.

 

معرفي دوره دکتري تخصصي پژوهشي

دوره دکتري تخصصي پژوهشي در مراکز تحقيقاتي مجهز و واجد شرايط دانشگاه با  احراز صلاحيت از معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، برگزار مي گردد.

دوره دکتري تخصصي پژوهشي شامل دو بخش «اول و دوم » مي‌باشد. طول مدت بخش اول يک سال است كه در اين دوره دانشجو مهارتهاي نظري و عملي بنيادين پژوهش را مي آموزد.  تعداد واحدهاي بخش اول 12 واحد‌ آموزشي و پژوهشي  است. طول مدت بخش دوم سه سال است. بخش دوم شامل گذراندن مراحل اجرایی پایان نامه تحقیقاتی دانشجو می باشد و شامل 6 واحد کارورزی متناسب با پایان نامه و 22 واحد پژوهشی در قالب اجرای پایان نامه می باشد. طول کل دوره دكتري تخصصي پژوهشي چهار سال سال است كه دانشجو با استفاده از مهارت‌هاي کسب شده در يک هدف تحقيقاتي يک يا چند پروژه تحقيقاتي را متناسب با اهداف مؤسسه انجام مي‌دهد.

فارغ التحصيلان با مدرك دكتري تخصصي پژوهشي با گرايش متناسب با رشتة تحقيقاتي ارزيابي شده، مي‌توانند در مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و آموزشي به عنوان عضو هيأت علمي پژوهشي مشغول به كار شوند و نمي‌توانند بااستفاده از مدرك اخذشده در امور كلينيكي يا پاراكلينيكي و تأسيس داروخانه استفاده نمايند.

 

شرايط ورود

شرايط عمومي

·   داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي

·   عدم وجود منع قانوني ادامة تحصيل از لحاظ خدمت نظام وظيفة عمومي براي داوطلبان مرد.

·   داشتن دانشنامه دكتري عمومي، كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا بالاتر از يكي از دانشگاه‌هاي داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم تحقيقات و فناوري

·   دارندگان مدارك معادل كارشناسي ارشد مجاز به شركت در اين دوره نمي‌باشند.

·   انطباق سوابق آموزشي و پژوهشي و دانشنامة داوطلب با دورة پيشنهادي دكتر تخصصي پژوهشي به عهدة مؤسسة برگزاركننده مي‌باشد.

·  عدم اشتغال به تحصيل هم‌زمان در دوره‌هاي دكتراي تخصصي (PH.D.) يا دستياري در كلية دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور

·   تحصيل در مقطع دكتري تخصصي پژوهشي تمام وقت مي‌باشد. لذا هرگونه اشتغالي غير از تحصيل ممنوع است.

·   موفقيت در آزمون زبان انگليسي مطابق با مصوبات شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي

·   موفقيت در مصاحبة ورودي توسط مؤسسه

 

شرايط اختصاصي

شرط لازم و پذيرش در اين دوره داشتن حداقل دو مقالة تحقيقي  منتشر شده در مجلات معتبر ايندكس شده در ISI/PubMed به عنوان نويسندة اول يا مسؤول به تشخيص كميتة منتخب دانشگاه در هنگام ثبت‌نام مي‌باشد. 

 

نكات مهم

1) تحصيل در دورة دكتري تخصصي پژوهشي تمام وقت بوده، بنابراين هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است.

2) دريافت كمك هزينة تحصيلي و ساير مزاياي دانشجويي در دورة دكتري تخصصي پژوهشي در پايان هرماه منوط به صدور گواهي حضور تمام وقت و انجام وظايف محوله از سوي استاد راهنما مي‌باشد.

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شهید چمران و شهید شیخ فضل الله نوری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ستاد مرکزی، طبقه پنجم، اتاق 516