اطلاعات پرسنلی

نام

سمت

شماره تلفن یا فکس

شماره داخلی

لیلا حبیبی

کارشناس

86702190

2190

کتایون سادات حیدری

متصدی امور دفتری و امور اجرایی سایت

86702190

2190

حدیث ستوده کارشناس 86702189 2189

فاطمه داودنیا

کارشناس

86702187

2187

سیدعلی طاهری اطاقسرا

کارشناس

86702191

2191

پرویز مولایی

متصدی امور دفتری

86702187-88622577

2187

فروغ یزدانی

کارشناس

86702189

2189