نام

سمت

شماره تلفن یا فکس

شماره داخلی

عبداله صیاد

مدیر واحد

86702100

2100