اعضاي كميسيون حل اختلاف موضوع ماده 94 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه

جناب آقاي عليرضا مزدكي

سركار خانم مژگان عبدالعلي

سرکار خانم دکتر شاندیز مصلحی