اعضاي كميسيون ترك تشريفات

1

آقای دكتر حسین مبارکی (معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه)

2

آقای علي سرابي آسيابر (نماينده رياست دانشگاه در كميسيون ترك تشريفات)

3

آقای عليرضا مزدكي (مدير امور مالي دانشگاه)

4

خانم مژگان عبدالعلی (مدیر امور حقوقی)