اعضاي كميسيون مناقصه و مزايده دانشگاه

1

آقای دكتر حسین مبارکی (معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه)

2

آقای دكتر رزاق بيات ( نماينده رياست دانشگاه در كميسيون مناقصه و مزايده)

3

آقای علي سرابي آسيابر (مدیر برنامه ریزی منابع مالی و نماينده رياست دانشگاه در كميسيون مناقصه و مزایده)

4

آقای عليرضا مزدكي (مدير امور مالي دانشگاه)